รีวิว/สรุปหนังสือ

สรุปตามความเข้าใจของผม จากหนังสือ Come Into My Trading Room

3 ปัจจัยที่ส่งผลให้การประเมินมูลค่าหุ้นมีความคาดเคลื่อนได้ แม้จะอ่านหนังสือการประเมินมูลค่าหุ้นมาแล้ว

สรุปจากหนังสือ "พฤติกรรมและจิตวิทยาการลงทุน"

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 10

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 9

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 8

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 7

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 6

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 5

# Investon # สรุปเกร็ดความรู้จากหนังสือ Momentum Masters ครั้งที่ 4