Meetup คืออะไร

 

หลายครั้งที่เราอ่านหนังสือหุ้นไปเป็นสิบรอบ แต่ก็ยังมีบางประเด็นที่เราไม่เข้าใจและไม่อาจตกผลึกได้ หลักสูตร INVESTING.in.th x Meetup จึงเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านหนังสือทุกท่านมาร่วมแชร์มุมมองที่ตนเองเข้าใจ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วม Meetup หากอ่านหนังสือมาก่อนแล้ว จะช่วยให้ทำความเข้าใจเนื้อหาได้กระจ่างมากขึ้น เพื่อประยุกค์ใช้งานกับตลาดหุ้นจริงๆ ได้ด้วย

Meetup ที่เตรียมเปิด

THB 500 ฿ 500
สมาชิก THB 500 ฿ 500 0%
สินค้าหมด
THB 500 ฿ 500
สมาชิก THB 500 ฿ 500 0%
สินค้าหมด
THB 500 ฿ 500
สมาชิก THB 500 ฿ 500 0%
สินค้าหมด
THB 500 ฿ 500
สมาชิก THB 500 ฿ 500 0%
สินค้าหมด
THB 500 ฿ 500
สมาชิก THB 500 ฿ 500 0%
สินค้าหมด