New

FFTC 106


Share

Financial Analysis and Business Valuation Workshop (ราคา 6,400 บาท มัดจำ 3,400 บาท)

จ่ายเต็มทั้งจำนวน หรือ เลือกมัดจำบางส่วน ที่เหลือ 3,000 บาท จ่ายเงินสดหน้างาน

จ่ายเต็มทั้งจำนวน เลือกมัดจำบางส่วน ที่เหลือ 3,000 บาท จ่ายเงินสดหน้างาน
รายละเอียดสินค้า


ผู้เรียนต้องผ่านอบรม FFTC200/FFTC201 มาแล้ว
และต้องเตรียม NOTEBOOK เพื่อใช้ในการอบรม
 
 
 
FFTC 106
 
ภาคปฏิบัติ: การวิเคราะห์งบการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ
 
Comprehensive Financial Analysis and Business Valuation Workshop

 

 

 

 

 

 

► คำถามที่พบบ่อย
► รายละเอียดการสำรองที่นั่ง

 

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

การวิเคราะห์หุ้น 6 ประเภทอย่างปีเตอร์ ลินซ์ (ราคา 6,400 บาท มัดจำ 3,400 บาท)

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Getting Started in Value Investing (ราคา 2,900 บาท)

New

จิตวิทยาการลงทุน (ราคา 2,900 บาท)

New

Industry Analysis: Banking Workshop (ราคา 3,900 บาท)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า