Training คืออะไร

 

INVESTING.in.th x Training คือการอธิบายเพิ่มเติมจากเนื้อหาในหนังสือ เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ Training จึงเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้อย่างกระจ่าง และคุ้มค่ากับเงินที่ซื้อหนังสือไป เมื่อผ่านหลักสูตร Training แล้ว จะสามารถไปต่อยังหลักสูตร Meetup ได้

 

Training ที่เตรียมเปิด

New
 
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
 
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
 
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
 
 
สินค้าหมด

 

New
 
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
 
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
 
สินค้าหมด

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)